דלג לתוכן

איסוף וסילוק פסולת גזם וגרוטאות

מכרז פומבי מספר 16/2019

 

איסוף וסילוק פסולת גזם וגרוטאות

מועצה מקומית יבנאל (להלן: "הרשות") , מזמינה בזה הצעות מחיר {על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז} –  למתן שירותי איסוף וסילוק פסולת גזם וגרוטאות, לרבות כל העלויות הכרוכות בכך.

 

  1. את מסמכי המכרז ותנאיו במעטפת המכרז, ניתן לרכוש במשרדי הרשות המקומית, בין השעות 8:00 – 13:00 תמורת תשלום ע"ס 800 ₪, שלא יוחזרו, לכל מעטפת מכרז.
  2. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, קודם רכישתם, במשרד מזכירת המועצה.
  3. פגישת הבהרות וסיור קבלנים בתאריך 23.06.19 בשעה  12:00 במשרדי המועצה.
  4. השתתפות בסיור קבלנים- חובה.

 

את ההצעות במעטפות המכרז, נושאות ציון מכרז פומבי 16/19, יש להפקיד במסירה אישית, עד ליום  02.07.19  בשעה 12:00  בתיבת המכרזים במשרדי המועצה.

 

 

 

בברכה,

שניר אריש

ראש המועצה