דלג לתוכן

מכרז- איסוף וסילוק גזם וגרוטאות

מכרז פומבי 7/20
איסוף וסילוק גזם וגרוטאות

 

הזמנה למתן הצעות
מועצה מקומית יבנאל (להלן – "המועצה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות איסוף וסילוק פסולת גזם וגרוטאות מתחומה, הכל בהתאם לתנאי מכרז זה.

את תנאי המכרז והמסמכים הנלווים אליו, לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש תמורת תשלום של 1500 ₪, במשרדי המועצה בימים א' – ה' בשעות העבודה, התשלום לא יוחזר.

ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם במשרדי המועצה.

על מגיש ההצעה לצרף ערבות בנקאית צמודה בלתי מותנית, בהתאם לנוסח המצורף בנספח המהווה חלק ממסמכי המכרז, בסכום של 30,000 ₪ (שלושים אלף ₪ ) לפקודת מועצה מקומית יבנאל (המחאות פרטיות שטרות וכיו"ב לא יתקבלו).

ערבות זו תעמוד בתוקפה עד לתאריך 10/11/20  וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז.

את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז, מסמכים א', ב', ו – ג', כשהם חתומים בחותמת וחתימה על ידי המציע (מסמך ב' בלבד יצורף ב- 2 עותקים), יש להכניס במעטפה סגורה כשעליה מצוין – מכרז פומבי 7/20 ולמסרם במסירה אישית בתיבת המכרזים במשרדי המועצה, לא יאוחר מתאריך 21/07/20 שעה 12:00 .

פגישת הבהרות וסיור מציעים יתקיים ביום 16/07/20 בשעה 11:00 במשרדי המועצה, השתתפות בסיור חובה.

המציע חייב לצרף אישורים כי הינו עוסק מורשה, מנהל ספרי חשבונות כחוק, וכן לצרף את כל האישורים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין או על פי תנאי המכרז, וכי יש לו ניסיון מוכח והמלצות, הכל כמפורט בתנאי המכרז.

 

מציע שלא ימלא אחר כל תנאי המכרז, הצעתו לא תובא לדיון בוועדת המכרזים.

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן עם מציע/ים שהצעתו/תם הוכרזה/ו כזוכה, לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על ההסכם ו/או לא לבצעו מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והסופי.

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית לפצל את העבודות בין שני מציעים או לבצע רק חלק מהעבודות נשוא המכרז.

 

שניר אריש, ראש המועצה המקומית יבנאל