דלג לתוכן

מכרז אספקת שירותי פינוי אשפה

מכרז פומבי מספר 15/2019

אספקת שירותי פינוי אשפה

מועצה מקומית יבנאל (להלן: "הרשות") , מזמינה בזה הצעות מחיר {על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז} –  למתן שירותי פינוי הובלה וסילוק אשפה,  מתחום המועצה המקומית יבנאל, לאתר מחזור הפועל בצפון הארץ שעימו תתקשר המועצה, לרבות כל העלויות הכרוכות בכך.

 

  1. את מסמכי המכרז ותנאיו במעטפת המכרז, ניתן לרכוש במשרדי הרשות המקומית, בין השעות 8:00 – 13:00 תמורת תשלום ע"ס 1,500 ₪, שלא יוחזרו, לכל מעטפת מכרז.
  2. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, קודם רכישתם, במשרד מזכירת המועצה.
  3. פגישת הבהרות וסיור קבלנים בתאריך 23.06.2019 בשעה  10:00 במשרדי המועצה.
  4. השתתפות בסיור קבלנים- חובה.

 

את ההצעות במעטפות המכרז, נושאות ציון מכרז פומבי 15/19, יש להפקיד במסירה אישית, עד ליום  02.07.19  בשעה 12:00  בתיבת המכרזים במשרדי המועצה.

הרשות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

בברכה,

שניר אריש

ראש המועצה