דלג לתוכן

מכרז- לאיסוף ופינוי פסולת

מכרז פומבי מס' 6/20

לאיסוף ופינוי פסולת משטח השיפוט של המועצה המקומית יבנאל

 

הזמנה להגשת הצעות

 

מועצה מקומית יבנאל (להלן: "המועצה) מזמינה בזאת הצעות לאספקת שירותי איסוף ופינוי פסולת משטח שיפוט המועצה בהתאם לתנאי המכרז ולתנאי ההסכם המצורפים למסמכי המכרז, הכול בכפוף לתנאים ולדרישות במסמכי ההזמנה.

את תנאי ההזמנה והמסמכים הנלווים אליו, לרבות נוסח ההסכם עליו יידרשו הזוכים במכרז לחתום, ניתן לרכוש  במשרדי המועצה, בימים א' – ה' בשעות העבודה, תמורת תשלום של 1500 ש"ח שלא יוחזרו.

המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית לטובת המועצה, חתומה כדין בסך של 40,000 ₪, בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז – מסמך ג'. ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום 10/11/2020  ותוארך לפי הצורך עפ"י החלטת המועצה עד  ל- 90  ימים נוספים

את ההצעות ואת כל מסמכי ההזמנה, כשהם חתומים בחותמת וחתימה על ידי המציע, יש להכניס במעטפת המכרז בלבד במסירה ידנית לתיבת ההצעות במשרדי המועצה לא יאוחר מתאריך 21/07/20 שעה  12:00.

המציע חייב להמציא את האישורים והרישיונות הנדרשים בהזמנה ועפ"י כל דין, הכול כמפורט בתנאי ההזמנה.

מציע שלא ימלא אחר כל תנאי הסף של ההזמנה, הצעתו לא תובא לדיון.

פגישת הבהרות וסיור מציעים יתקיים בתאריך 16/07/20 בשעה  10:00 במשרדי המועצה. ההשתתפות בסיור חובה.

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים.

על המציע להיות עוסק מורשה כחוק ולהציג אישור לעסקאות עם גופים ציבוריים.

 

 

שניר אריש

ראש המועצה