דלג לתוכן

ועדות המועצה

ועדת הנהלה:

תפקיד הוועדה לדון בנושאים כספיים העומדים על סדר יומה של מועצת הרשות כמו: תקציב רגיל ופיתוח, תקציבי מילואים, תקציב ותקן המבקר, דוחות כספיים, הלוואות ואשראי, ארנונה ועוד. ללבן נושאים אלו ולהגישן לדיון ולאישור במועצת הרשות.

יו"ר: שניר אריש – ראש המועצה.

חברים בוועדה: חליווה שחף, עזר כהן, בן צבי רחמים, ארז קריטי, יוני ליאני, גילעד קרמר.

 

ועדת מכרזים:

תפקידי הוועדה הם לוודא כי תהליך הוצאת המכרזים השונים בוצעו בהתאם לנדרש בחוק, לאשר את ההצעות העומדות בתנאי המכרזים, לבדוק את המחירים המוצעים בהצעות המאושרות, ולהמליץ בפני ראש המועצה על ההצעות הראויות.

יו"ר: רחמים בן צבי
חברים בוועדה: משה סולימן, יוני סיאני.

 

ועדת מל"ח (משק לשעת חירום):

ועדת מל"ח אחראית על ארגון והפעלת משק המועצה לשעת חירום, כחלק ממערך משק לשעת חירום ברמה הארצית והמחוזית. הערכות המועצה לשעת חירום נועדה לאפשר את המשך אספקת השירותים החיוניים בעת שכוח האדם הסדיר שאמור לספק אותם מגויס לצורכי המדינה, ו/או כאשר פעילות המערכות הארגוניות או הטכנולוגיות המעורבות באספקת השירותים נפגמת עקב המצב.

תחומי האחריות של מערך מל"ח כוללים את כל תחומי החיים: חינוך, תברואה, אספקת חשמל ומים, מפעלים לשעת חירום, אספקת מזון ועוד. במסגרת זו, מוצבים על פי סדר עדיפות מכלי מים לחירום וגנראטורים להפעלת תאורת הביטחון ביישובים.

יו"ר: שניר אריש – ראש המועצה.

חברים בוועדה: קב"ט המועצה, יוסי נבעה – מנכ"ל המועצה.

 

ועדת ארנונה:

ועדת ההנחות בארנונה היא ועדת חובה. הוועדה אחראית לבחון את זכאות התושבים לסוגי ההנחות על פי הקריטריונים הקבועים בחוק. בסמכות הוועדה לקבוע את ההנחה המדויקת במרחב ההחלטה שהתיר לה החוק. מקיפה את כל סוגי ההנחות, וזאת על פי מצבו הספציפי של מבקש ההנחה.

זכאי לפנות לוועדת ההנחות "נזקק" שנגרמו לו הוצאות חריגות במיוחד בשל טיפול רפואי, או בשל אירוע שהביא להרעה משמעותית במצבו החומרי. הישיבות המתקיימות על פי הצורך אינן פתוחות לקהל, ומכונסות על ידי יו"ר הוועדה.

יו"ר: ארז קריטי.
חברים בוועדה: שחף חליווה, ליאור אוחנה – יועץ משפטי, דיצה צעירי – גזברית המועצה, דויד דיין – ראש מח' רווחה, משה סולימן.
משתתף קבוע: מנהל מח' גבייה.

 

הועדה החקלאית:

תחום השיפוט של המועצה כולל שטחים חקלאיים וגם יישובים המוציאים את פרנסתם מחקלאות. הוועדה החקלאית אחראית להעלות על סדר היום את הנושאים הנוגעים לתחום החקלאי ו/או להתייחס להיבטים החקלאיים של כל הנושאים האחרים הנדונים במועצה, לדון ולגבש המלצות לטיפול בנושאים חקלאיים בתחום המועצה, ולעקוב אחר התקדמות הטיפול בנושאים אלה.

יו"ר: יוני סיאני

 

ועדת לענייני ביקורת:

לבדוק אם החלטות המועצה הוצאו לפועל כדין. לבדוק את חשבונות המועצה ולבדוק אם פעולות המועצה נעשו במסגרת תקציבה המאושר. בדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת ענייני המועצה עליהם הצביעו הוועדה או מבקר  המדינה בפני המועצה.

יו"ר: משה סולימן.
חברים בוועדה: משה כהן, משה גיסין.

 

ועדת איכות הסביבה:

ועדת איכות הסביבה של המועצה מורכבת מחברי ועדה שהינם מנהלי מחלקות המועצה (חינוך וקהילה, חברה כלכלית, תיירות והיחידה הסביבתית), נציגי מחלקות (תברואה ושרותים חברתיים), נציגת המליאה ונציגי ציבור; נציג החלה"ט ונציגי ציבור(על בסיס התנדבותי) מיישובי המועצה

ועדת איכות הסביבה של המועצה הוקמה בשנת 1994/95. בשנים הראשונות לאחר הקמתה עסקה הועדה במפגעים סביבתיים שמקורם ברמת חובב. בשנת 2000 בחרה הוועדה לעסוק בנושאים נוספים כגון מיחזור, חינוך, מפגעים סביבתיים שמקורם בתעשיות בישובים וטיפול בפסולת חקלאית.

כיום החלה הועדה תהליך של בחירת שלושה נושאי עבודה מרכזיים לשנת 2012 ותעדוף מגוון הנושאים הסביבתיים אשר יעלו לדיון הועדה. תפקיד נוסף של הועדה הינו לפקח על ביצוע תכנית האב לפיתוח בר-קיימא של המועצה אשר אושרה בסוף 2011.

הועדה מתכנסת אחת לשישה שבועות וכמו כן נערכים סיורים שנתיים.

יו"ר: משה גיסין.
חברים בוועדה: משה כהן, יוני סיאני.

 

ועדת בטחון:

יו"ר: עזר כהן.
חברים בוועדה: ארז קריטי
נציגי ציבור:  יאיר נחומי, ירוחם קיים.
נציג משרדי הממשלה:  בטחון/משטרה/חינוך.
משתתף קבוע: קב"ט המועצה.

 

ועדה למאבק בנגע הסמים:

הוועדה מתווה מדיניות ציבורית, הסברתית וחינוכית למניעת השימוש בסמים והשימוש לרעה באלכוהול.

יו"ר: עו"ד שחף חליווה.
חברים בוועדה: משה כהן, דוד דיין – מנהל מח' רווחה, איתן בר דרור – מנהל מח' חינוך, רוויטל גרמה – מנהלת בי"ס.
נציגי ציבור:  סיגל בנעטיה, רווית משקל.
נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים.

 

ועדת ערר לארנונה:

בפניה יכולים מחויבי ארנונה לערער, אם מנהל הארנונה של הרשות דחה את בקשתם לתקן או לשנות את חובת תשלומי הארנונה.

עו"ד: עו"ד מהציבור.
נציגי ציבור:  אביק קוסטיצקי, עזרא מועלם.

 

ועדת תמיכות:

ממליצה בפני מועצת הרשות על בקשות לתמיכה כספית בגופים שונים שאינם ממלכתיים או רשותיים ושאינם למטרות רווח לטובת הציבור.

יו"ר:
חברים בוועדה דיצה צעירי – גזברית, ליאור אוחנה – יועץ משפטי.

 

ועדה להנצחת זכרם של נרצחי הטרור:

ליזום ולתכנן דרכי הנצחה ופעולות הנצחה לתושבי העיר שנרצחו בעקבות פעילות טרור.

יו"ר: גיסין משה.
חברים בוועדה: קרמר גלעד, קריטי ארז,
נציגי ציבור:  ליהיא אברמסון.

 

ועדת חינוך:

ועדת חינוך של מרכז המועצות האזוריות עוסקת בנושאי החינוך הייחודיים למגזר ההתיישבותי והחקלאי, ואמונה על פיתוח ושמירת הפעילות החינוכית-חברתית-ערכית במגזר הכפרי.

יו"ר: שניר אריש – ראש המועצה.
חברים בוועדה:  אפרת ניסנבוים, שירי קרמר, עפרה למברג, רותי ביידץ.

 

וועדות ללא נציגות חבר מועצה​

ועדת רכש ומלאי:

ניהול הרכש ברשות המקומית (לרבות רכישת טובין, אחסנתם, הספקתם, שמירה עליהם וקביעת רמת המלאי), תוך תיאום בין הצרכים לבין התקציב, ושמירה על האינטרס הציבורי וטוהר המידות.

יו"ר: דיצה צעירי – גזברית.
חברים בוועדה:  יוסי נבעה – מנכ"ל המועצה, דני ברוש – מהנדס המועצה.

 

ועדת הקצאות (קרקע ומבנה):


נוהל הקצאות קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית נועד להסדיר הקצאה קרקע או מבנה, בפטור ממכרז ללא תמורה מאת רשויות מקומיות לתאגיד רשום בישראל, הפועל שלא למטרה של עשיית רווחים, בתחום הרשות בנושאי חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכיו"ב, כדי לסייע לפעולותיהם לטובת הציבור. נוהל זה מכוון לקדם, בתחום הקצאת קרקע, מינהל תקין, שמירת עקרון השוויון, יעילות ושקיפות.

יו"ר:
חברים בוועדה דיצה צעירי – גזברית, ליאור אוחנה – יועץ משפטי.

 

ועדת השקעות:

יו"ר: דיצה צעירי – גזברית.
חברים בוועדה:  יוסי נבעה – מנכ"ל המועצה, דני ברוש – מהנדס המועצה