מועצה מקומית יבנאל פועלת להנגשת כלל מוסדות הציבור אשר ברשותה לציבור הרחב. 

לשם כך נבנתה תוכנית רב שנתית להנגשה והמועצה פועלת בעקביות לבצעה.

אחת לשנה מתפרסם דוח המפרט את רשימת המוסדות אשר הושלמה הנגשתם.