שמעון דיין

תפקיד המבקר לבדוק את פעולות המועצה, לבקר את הנהלת החשבונות, לבקר את החוקיות והסדירות של פעולות המועצה ואת היסודות על פיהם מבוצעת כיום כל ביקורת ארגונית מתקדמת: חיסכון, יעילות, טוהר המידות, החזקת הרכוש ודרכי ניהולם.

המבקר נדרש להגיש דוח שנתי לוועדה לענייני ביקורת במועצה, ולראש המועצה.