פרטי הממונה על חופש המידע:

דיצה צעירי
גזברית
 

דוחות הממונה על חופש המידע:

מצ"ב דוח הממונה לשנת 2022

מצ"ב דוח הממונה לשנת 2020

מצ"ב דוח הממונה לשנת 2019

מצ"ב דוח הממונה לשנת 2018

תקנות חופש המידע:

מצ"ב תיקון לתקנות.